Rotate Reference در اتوکد دو بعدی 2019

مستطیل GHIJ و پاره‌خط EF را ترسیم، سپس مستطیل را با استفاده از فرمان Rotate بر اساس زاویه پاره‌خط بچرخانید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه اول را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

مختصات نقطه E را‌ (10و50) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه‌E نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه ‌50 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه‌10 واحد فاصله دارد.

عدد‌50 (مولفه ‌X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول‌(,) روی کلید ‌(حرف (واو)) در کیبورد حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌(,) درج گردد، حال عدد ‌10 (مولفه‌Y ) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌ E کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌E متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای ‌(نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه‌F نسبت به نقطه E،‌ به اندازه 10 واحد در راستای محور 53 درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌E قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه ‌E مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌EF نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ها 53 درجه می‌باشد.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 10 واحد، تحت زاویه 53 درجه.

برای درج علامت ‌(@) کلید ‌Shift را پایین نگه ‌داشته‌‌، سپس همزمان کلید ‌@ در صفحه‌ کلید را می‌فشاریم. عدد 10 را که به عنوان طول پاره‌خط‌EF است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد 53 را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌EF و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهF کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

پاره‌خط مجازی به نقطه‌F متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌G را ‌(10,60) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهG کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Gظاهر گردید و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه I نسبت به نقطه‌G ، به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 5 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌G قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌5,10@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌I کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف OSرا که معرف فرمان Osnap (گیره موضوعی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف OSشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Drafting Setting ظاهر می‌شود.‌

در زیر منوی Object Snap، دستور Object Snap On را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

در ناحیه Object Snap Modes، گیره موضوعی Endpoint را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

بر روی دکمه OK کلیک چپ می کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف ROرا که معرف فرمان Rotate می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف ROشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.

این اعلان در تمامی دستورات ویرایشی که باید در آن‌ها‌ انتخاب موضوعات انجام گیرد، وجود دارد‌. مستطیل GHIJ ترسیمی را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.

در مقابل اعلان (Select objects:) عبارت 1 foundبه معنای (یک موضوع پیدا شد یا یک موضوع انتخاب شد) ظاهر می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیرظاهر می‌شود.

با توجه به این‌ که موضوع دیگری برای انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم.

مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify base point) به معنای (نقطه مبنا را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه G را به عنوان، نقطه مبنا انتخاب می‌کنیم.

نقطه مبنای چرخش‌‌، نقطه‌ای است که موضوع‌، حول آن می‌چرخد و در هنگام فرمان Rotate‌ در جای خود ثابت می‌ماند. با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه G، علامت گیره موضوعی Endpoint، روی آن ظاهر می‌شود. سپس کلیک چپ می‌کنیم.

نقطه ابتدایی پاره‌خط مجازی به گوشه G مستطیلGHIJ، که به عنوان نقطه مبنا معرفی شده است، متصل می‌گردد و در نقطه‌ انتهایی پاره‌خط مجازی، مکان‌نمایی که به حالت بعلاوه ترسیم، تبدیل شده قرار دارد. در صفحه ترسیم یک نسخه از مستطیلGHIJ انتخابی، درکنار مکان‌نما نیز دیده می‌شود.

پس از تعیین نقطه مبنا در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify rotation angle) به معنای (زاویه چرخش را تعیین کنید) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض، آخرین زاویه چرخش قرار دارد. حرف r را که معرف زیر‌مجموعه Reference است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

با استفاده از این زیر‌مجموعه، می‌توان زاویه چرخش موضوع را با معرفی دو عدد به عنوان زاویه اولیه و جدید، معرفی کنیم.

با فشردن کلید Enter، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

در مقابل اعلان (Specify the reference angle) زاویه اولیه موضوع را نسبت به محور افق تایپ می‌کنیم.

ضلع GH مستطیل در راستای محور X می‌باشد. این بدان معنی است که زاویه اولیه موضوع نسبت به محور افق (راستای محور X) صفر درجه می‌باشد. زاویه اولیه موضوع را نسبت به محور افق صفر درجه تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی زاویه اولیه موضوع نسبت به محور افق در خط ‌فرمان، کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

نقطه ابتدایی پاره‌خط مجازی به گوشه G مستطیل، که به عنوان نقطه مبنا معرفی شده است، متصل می‌گردد و در نقطه انتهایی پاره‌خط مجازی، مکان‌نمایی که به حالت بعلاوه ترسیم، تبدیل شده قرار دارد. در صفحه ترسیم یک نسخه از مستطیل انتخابی، درکنار مکان‌نما نیز دیده می‌شود.

با حرکت دادن مکان‌نما در صفحه ترسیم، یک نسخه از موضوع نیز به همراه پاره‌خط مجازی در صفحه ‌ترسیم

حول نقطه مبنای انتخابی می‌چرخد.

اعلان (Specify the new angle) به معنای (زاویه جدید موضوع را نسبت به محور افق تعیین کنید) می‌باشد.

در این قسمت زاویه چرخش مستطیل را بر اساس زاویه پاره‌خط EF معرفی می‌کنیم. یعنی پاره‌خط EF، پاره‌خط رفرنس می‌باشد. در صورت مشخص بودن زاویه جدید، با تایپ آن در خط ‌فرمان، زاویه جدید را معرفی می‌کنیم. در این جا زاویه پاره‌خط EF برای ما مشخص نیست. برای رفع این مشکل از زیر‌مجموعه Points استفاده می‌کنیم. در صورتی که زاویه جدید مشخص نباشد، با معرفی دو نقطه، می‌توان زاویه جدید را معرفی کرد. حرف P را که معرف زیر‌مجموعه Points است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

با فشردن کلید Enter، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، تا این مرحله مکان‌نما در صفحه ترسیم آزاد می‌باشد.

برای معرفی نقطه اول (E)، از گیره‌ موضوعی Endpoint استفاده می‌کنیم. که تا این مرحله فعال است.

با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه E از پاره‌‌خطEF ، علامت گیره‌ موضوعی Endpoint، روی آن ظاهر می‌شود. سپس کلیک چپ می‌کنیم.

نقطه ابتدایی پاره‌خط مجازی به نقطه E از پاره‌‌خطEF ، که به عنوان نقطه مبنا معرفی شده است، متصل می‌گردد و در نقطه انتهایی پاره‌خط مجازی، مکان‌نمایی که به حالت بعلاوه ترسیم، تبدیل شده قرار دارد.

پس از معرفی نقطه اول، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify second point) به معنای (نقطه دوم را تعیین کنید) می‌باشد.

برای معرفی نقطه دوم (F)، از گیره‌ موضوعی Endpoint استفاده می‌کنیم. با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه F از پاره‌‌خطEF ، علامت گیره‌ موضوعی Endpoint، روی آن ظاهر می‌شود. سپس کلیک چپ می‌کنیم.

مستطیل ترسیمی، در راستای پاره‌‌خط EF قرار می‌گیرد.‌ از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با فشردن کلید تابعیF3 خاصیت Object Snap را غیرفعال می‌کنیم.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *