Mirror کپی آینه ای متن حالت دوم در اتوکد دو بعدی 2019

متن زیر را نوشته، سپس یک کپی آینه‌ای از آن تهیه کنید به گونه ای که جهت نوشتن آن هم عکس شود.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف DTرا که معرف فرمان Single Line Text (یک خط متن) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف DTشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify start point of text:) به معنای (نقطه شروع متن را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه ‌شروع را ‌(30,70) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه شروع کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی‌ خط چین به محل نقطه ‌شروع متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify height:) به معنای (ارتفاع متن را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

ارتفاع متن را عدد 2 وارد می کنیم.

سپس کلید Enter را می فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify rotation angle of text:) به معنای (زاویه چرخش متن را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

زاویه چرخش متن را عدد صفر وارد می کنیم.

سپس کلید Enter را می فشاریم. در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می شود.

نقطه شروع متن در صفحه ترسیم نمایان می شود.

متن مورد نظرمان را تایپ می کنیم.

بر روی نقطه ای خارج از کادر متن کلیک چپ می کنیم.

کلید Esc یا Enter را می فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ ‌نمایی و یا کوچک ‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف MIRRTEXTرا که معرف فرمان Mirror Text (کپی آینه ای متن) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف MIRRTEXT شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان Enter new value for MIRRTEXT:)) به معنای (نوع جدید برایش وارد کنید) می‌باشد. در خط فرمان عدد صفر را تایپ می کنیم.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف MIرا که معرف فرمان Mirror (کپی آینه ای)می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف MIشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.

متن را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.‌

در مقابل اعلان (Select objects:) عبارت 1 found به معنای (یک موضوع پیدا شد یا یک موضوع انتخاب شد) ظاهر می‌شود.

با توجه به این‌که موضوع دیگری برای انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در صفحه‌ ترسیم آزاد می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first point of mirror line) به معنای (نقطه اول محور قرینه را تعیین کنید.) می‌باشد.

برای معرفی نقطه اول محور قرینه، از روش مختصات دکارتی (X,Y) استفاده می‌کنیم. در خط ‌فرمان مختصات نقطه اول (پایین) خط محور قرینه را (30,100) تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه اول (پایین)، خط محور قرینه، کلید Enter را می‌فشاریم. نقطه ابتدایی پاره‌خط مجازی به نقطه اول (پایین)، خط محور قرینه، متصل می‌گردد و در نقطه انتهایی پاره‌خط مجازی، مکان‌نمایی که به حالت بعلاوه ترسیم می‌باشد، قرار دارد. در صفحه ‌ترسیم یک نسخه کپی آینه‌ای از موضوعات انتخابی نیز دیده می‌شود‌.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify second point of mirror line) به معنای (نقطه دوم محور قرینه را تعیین کنید.) است.

برای معرفی نقطه دوم محور قرینه، از روش مختصات دکارتی (X,Y) استفاده می‌کنیم. در خط ‌فرمان مختصات نقطه دوم (بالایی)، خط محور قرینه را (32,100) تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه دوم (بالایی)، خط محور قرینه‌، کلید Enter را می‌فشاریم. پس از معرفی نقطه دوم (بالایی)، خط محور قرینه‌ (پاره‌خط مجازی به صورت موقتی) از صفحه ‌ترسیم محو می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Erase source objects?) به معنای (آیا موضوعات اصلی پاک شوند؟) می‌باشد.

حرف N را که معرف زیرمجموعه No است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم. با اجرای زیرمجموعه No‌، موضوع اصلی در صفحه ‌ترسیم باقی و کپی آینه‌ای در صفحه ترسیم ایجاد می‌شود.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *