Mirror کپی آینه ای درب دو لت در اتوکد دو بعدی 2019

چند خطی IJK را ترسیم، سپس یک کپی آینه‌ای از آن تهیه کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف PLرا که معرف فرمان Polyline (چند خطی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف PLشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌I را ‌(20,50) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه ‌I کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی‌به محل نقطه‌I متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد هم‌چنین یک علامت بعلاوه در محل نقطه‌I درج گردیده است. ‌

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مفهوم پیغام (Current line-width is 0.0000)این است که ضخامت تمام موضوعاتی که با فرمان ‌ Polyline ترسیم خواهد شد، صفر می‌باشد.

اعلان ‌(Specify next point) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

نقطه J نسبت به نقطه‌I ، به اندازه ‌5 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌I قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌5,0@را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه صفر واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد ‌صفر را به عنوان مولفه‌X ، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد 5 را به عنوان طول پاره‌خط IJ در راستای محور‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌J کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌J متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان ‌(Specify next point) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

برای تغییر ازحالت ترسیم خط به کمان، حرف a را که معرف زیر‌مجموعه ‌Arc است، را در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین ظاهر می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف ‌d را که معرف زیر‌مجموعه Direction (مماس) است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی ‌به محل نقطه‌J متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌ (Specify the tangent direction for the start point of arc) به معنای ‌(راستای مماس بر نقطه ‌ابتدای کمان را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

در مقابل اعلان، جهت تعیین راستای مماس بر نقطه ‌ابتدای کمان عدد صفر درجه را تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی زاویه حاوی کمان،‌ کلید Enter را می‌فشاریم. یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین ظاهر می‌شود که در نقطه J به راستای صفر درجه مماس است.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌ (Specify Endpoint of the arc) به معنای ‌(نقطه انتهای کمان مورد نظر را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

نقطه K نسبت به نقطه‌J ، به اندازه ‌5 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه ‌5 واحد در راستای‌ منفی محور ‌Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌J قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت 5-,5@را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه 5 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه منفی 5 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد ‌5 را به عنوان مولفه‌X ، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5- را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌K کلید Enter را می‌فشاریم. در نقطه K یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین ظاهر می‌شود که در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان ‌(Specify next point) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

از آنجا که نقطه دیگری برای ترسیم نداریم کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف MIرا که معرف فرمان Mirror (کپی آینه ای)می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف MIشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.

چند خطی IJK ترسیمی را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.‌

در مقابل اعلان (Select objects:) عبارت 1 found به معنای (یک موضوع پیدا شد یا یک موضوع انتخاب شد) ظاهر می‌شود.

با توجه به این‌که موضوع دیگری برای انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، و در صفحه‌ ترسیم آزاد می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first point of mirror line) به معنای (نقطه اول محور قرینه را تعیین کنید.) می‌باشد.

برای معرفی نقطه اول محور قرینه، از روش مختصات دکارتی (X,Y) استفاده می‌کنیم. در خط ‌فرمان مختصات نقطه اول (پایین)، خط محور قرینه را (20,55) تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه اول (پایین)، خط محور قرینه، کلید Enter را می‌فشاریم. نقطه ابتدایی پاره‌خط مجازی به نقطه اول (پایین)، خط محور قرینه، متصل می‌گردد و در نقطه انتهایی پاره‌خط مجازی، مکان‌نمایی که به حالت بعلاوه ترسیم می‌باشد، قرار دارد. در صفحه ‌ترسیم یک نسخه کپی آینه‌ای از موضوعات انتخابی نیز دیده می‌شود‌.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify second point of mirror line) به معنای (نقطه دوم محور قرینه را تعیین کنید.) است.

برای معرفی نقطه دوم محور قرینه، از روش مختصات دکارتی (X,Y) استفاده می‌کنیم. در خط ‌فرمان مختصات نقطه دوم (بالایی)، خط محور قرینه را (25,55) تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه دوم (بالایی)، خط محور قرینه‌، کلید Enter را می‌فشاریم. پس از معرفی نقطه دوم (بالایی)، خط محور قرینه‌ (پاره‌خط مجازی به صورت موقتی) از صفحه ‌ترسیم محو می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Erase source objects?) به معنای (آیا موضوعات اصلی پاک شوند؟) می‌باشد.

حرف N را که معرف زیرمجموعه No است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم. با اجرای زیرمجموعه No‌، موضوع اصلی در صفحه ‌ترسیم باقی و کپی آینه‌ای در صفحه ترسیم ایجاد می‌شود.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *