Dynamic Input قطبی نسبی در اتوکد دو بعدی 2019

مستطیل EFGH را از روش قطبی نسبی با کمک خاصیت Dynamic Input رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

ابتدا اشاره گر ماوس را روی اولین آیکون از سمت راست، به نام Customization در نوار ‌وضعیت قرار می دهیم.

سپس بر روی آن کلیک چپ می کنیم.

یک لیست ظاهر می شود.

روی گزینهDynamic Input کلیک ‌چپ می‌کنیم.

در نوار ‌وضعیت آیکون زیر اضافه می‌شود.

آن را در حالت فعال قرار می دهیم.

آیکون Dynamic Input در حالت فعال به رنگ آبی، و در حالت غیر‌فعال به رنگ خاکستری می‌باشد.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان(Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول ‌را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌E را ‌(10,160) معرفی می‌کنیم،‌ یعنی نقطه‌E نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌X به اندازه‌160 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه 10 واحد فاصله دارد.

عدد‌160 (مولفه X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<‌)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول (,) درج گردد حال عدد‌10 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه ‌E کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌E متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه‌F نسبت به نقطه E،‌ به اندازه 10 واحد در راستای محور صفر درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌E قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه ‌E مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط EF نسبت به جهت مثبت محور ‌‌ X‌ها صفر درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط ‌EF دقیقا روی محور صفر ‌درجه منطبق می‌باشد.

در مقابل اعلان نمایان شده در کنار مکان نما به حالت بعلاوه ترسیم عبارت 0<10 را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 10 واحد، تحت زاویه صفر درجه.

عدد 10 را که به عنوان طول پاره‌خط‌EF است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد صفر را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌EF و جهت مثبت محور ‌ X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهF کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

پاره‌خط مجازی به نقطه ‌F متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

نقطه‌G نسبت به نقطه F،‌ به اندازه 5 واحد در راستای محور 90 درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌F قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه F مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌FG نسبت به جهت مثبت محور ‌‌ X‌ها 90 درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط ‌FG دقیقا روی محور 90 ‌درجه منطبق می‌باشد.

در مقابل اعلان نمایان شده در کنار مکان نما به حالت بعلاوه ترسیم عبارت 90<5 را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 5 واحد، تحت زاویه 90 درجه.

عدد 5 را که به عنوان طول پاره‌خط‌FG است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد 90 را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌FG و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهG کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

پاره‌خط مجازی به نقطه‌G متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

نقطه‌H نسبت به نقطه G به اندازه 10 واحد در راستای محور 180 درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطه G قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه G مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌GH نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ها 180 درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط ‌GH دقیقا روی محور 180 ‌درجه منطبق می‌باشد.

در مقابل اعلان نمایان شده در کنار مکان نما به حالت بعلاوه ترسیم عبارت 180<10 را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 10 واحد، تحت زاویه 180 درجه.

عدد 10 را که به عنوان طول پاره‌خطGH است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد 180 را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌GH و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهH کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

پاره‌خط مجازی به نقطه‌H متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

نقطه‌E نسبت به نقطه H،‌ به اندازه 5 واحد در راستای محور 270 درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌H قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه H مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط HE نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ ها 270 درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط ‌HE دقیقا روی محور 270 ‌درجه منطبق می‌باشد.

در مقابل اعلان نمایان شده در کنار مکان نما به حالت بعلاوه ترسیم عبارت 270<5 را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 5 واحد، تحت زاویه 270 درجه.

عدد 5 را که به عنوان طول پاره‌خط‌HE است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد 270 را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌HE و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهE کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

پاره‌خط مجازی به نقطه‌E متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *