Dynamic Input دکارتی نسبی در اتوکد دو بعدی 2019

مستطیل ABCD را از روش دکارتی‌ نسبی با کمک خاصیت Dynamic Input رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

ابتدا اشاره گر ماوس را روی اولین آیکون از سمت راست، به نام Customization در نوار ‌وضعیت قرار می دهیم.

سپس بر روی آن کلیک چپ می کنیم.

یک لیست ظاهر می شود.

روی گزینهDynamic Input کلیک ‌چپ می‌کنیم.

در نوار ‌وضعیت آیکون زیر اضافه می‌شود.

آن را در حالت فعال قرار می دهیم.

آیکون Dynamic Input در حالت فعال به رنگ آبی، و در حالت غیر‌فعال به رنگ خاکستری می‌باشد.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line (خط) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان(Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌A را (10,130) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه ‌A نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه‌130 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه ‌10 واحد فاصله دارد.

عدد ‌130 (مولفه X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌10 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه A، کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی به محل نقطه ‌A متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

1- برای مشاهده نقطه اول، با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت ‌پایین (جهت بزرگ‌نمایی) و یا با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت‌ بالا (جهت کوچک‌نمایی) محل نقطه ‌اول را پیدا می‌کنیم.

2- با فشردن غلتک وسط ماوس، علامت یک دست ظاهر می‌شود،که با نگه داشتن آن می‌توان موضوع را در جهات ‌مختلف صفحه ترسیم حرکت داد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه B نسبت به نقطه‌A ، به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌A قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان نمایان شده در کنار مکان نما به حالت بعلاوه ترسیم عبارت ‌0,10را معرفی می‌کنیم

کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه صفر واحد

عدد 10 را به عنوان طول پاره‌خط ‌AB در راستای محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌صفر را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌B کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌B متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه C نسبت به نقطه‌B ، به اندازه ‌5 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌B قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان نمایان شده در کنار مکان نما به حالت بعلاوه ترسیم عبارت ‌5,0 را معرفی می‌کنیم

کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه صفر واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5 واحد

عدد صفر را به عنوان مولفه X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5 را به عنوان طول پاره‌خط ‌BC در راستای محور‌ Yاز قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌C کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌C متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

نقطه D نسبت به نقطه‌C ، به اندازه 10‌ واحد در راستای‌ منفی محور ‌X قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌C قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان نمایان شده در کنار مکان نما به حالت بعلاوه ترسیم عبارت ‌0,10- را معرفی می‌کنیم

کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه 10‌- واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه صفر واحد

عدد10- را به عنوان مولفه X (که 10 طول پاره‌خط ‌CD در راستای محور‌X است) از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌صفر را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌D کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌D متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

نقطه A نسبت به نقطه‌D ، به اندازه 5‌ واحد در راستای‌ منفی محور ‌Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه D قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان نمایان شده در کنار مکان نما به حالت بعلاوه ترسیم عبارت 5‌-,0را معرفی می‌کنیم

کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه صفر واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5- واحد

عدد صفر را به عنوان مولفه X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5- را به عنوان مولفه Y (که 5 طول پاره‌خط ‌DA در راستای محور‌ Y است ) از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌A کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌A متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده

و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *